EkoStrzelczyk to marka firmy:
Eko Wery Marian Strzelczyk

O jego wynalazku mówi się w całej Europie! Wynalazca z Kwidzynia pan Marian Strzelczyk opatentował ekologiczny piec bez dymu. Oszczędność jest niewiarygodna.

O jego wynalazku mówi się w całej Europie! Wynalazca z Kwidzynia pan Marian Strzelczyk opatentował ekologiczny piec bez dymu. Oszczędność jest niewiarygodna.

Od ilu lat trwały prace nad wyna­laz­kiem?

Opra­co­wa­nie bez­dym­nego pieca węglo­wego zajęło mi kilka dobrych lat, aby dopro­wa­dzić to do takiego stanu, jaki jest teraz. Dziś w końcu udało sie skon­stru­owac piec, który ma tak niska emi­sje spa­lin.

 

A dla­czego w ogóle pan zaczął go two­rzyć?

Zaw­sze sta­ra­łem się dobrze odży­wiać, dbać o  sie­bie… i  ch­cia­łem oddy­chać czy­stym powie­trzem, mam bar­dzo wraż­liwy nos. Zaj­muje sie tym juz wiele lat, nie nudzi mi sie to. Lubie uspraw­niac swoje kotły, spra­wia mi to ogromna satys­fak­cje. Mozna uznac, ze jest to efekt moich zain­te­re­so­wan, ponie­waz cały czas mysle tylko o  tym, co mogę jesz­cze popra­wić.

 

Jakie sa efekty spa­la­nia w takim piecu?

Efekty są świetne, naj­waż­niej­szy jest fakt, że jest to spa­la­nie bez­dymne, co daje nam dodat­kowo dopa­le­nie więk­szo­ści szko­dli­wych związ­ków, które wytwa­rzają się w  pro­ce­sie spa­la­nia, i  dzięki temu nie tru­jemy śro­do­wi­ska i  sie­bie nawza­jem. Wazny jest tez fakt, ze posia­da­cze naszego kotła mogą zaosz­czę­dzić na opale. Z  re­ko­men­da­cji klien­tów wynika, że oszczęd­no­ści się­gają rzędu 40–50 pro­cent.

 

Spa­la­nie węgla bez dymu jest wiec mozliwe?

Tak, nawet kiedy w  piecu innego pro­du­centa zamon­tu­jemy nasz pal­nik, dzięki tej meto­dzie nastę­puje odga­zo­wy­wa­nie paliw, gdzie wszyst­kie związki lotne sa dotle­niane i   spro­wa­dzone z   powro­tem do żaru, gdzie zostają dopa­lone i   prze­cho­dza przez wymien­nik pieca. Normy dopusz­cza­jące emi­sje przez piece na paliwa stałe wyno­szą w   przy­padku CO 700 mg/m3, a  my mamy 15 mg/m3. Dopusz­czalne normy w  przy­padku emi­sji pyłów wyno­szą 60 mg/m3, a  dzięki uży­ciu naszego pieca jest to zale­d­wie 18 mg/m3. Takie wyniki osią­gamy, pałac w  na­szym piecu zwy­kłym węglem bez nawiewu.

Bada­nia prze­pro­wa­dzone przez Insty­tut Ener­ge­tyki potwier­dzają zalety wyna­lazku.

 

Czy już udaje się do pań­stwa pomy­słu prze­ko­nać Pola­ków?

Coraz wię­cej ludzi inte­re­suje się naszymi kotłami, z  roku na rok sprze­daż rośnie, czy to w  Pol­sce, czy to za gra­nica. Ludzie sa coraz bar­dziej świa­domi, sta­raja sie wybie­rac urzą­dze­nia eko­lo­giczne. Ludzie ostrze­gają, że nasze powie­trze nie jest naj­lep­sze i  od­czu­wają to. Bar­dzo czę­sto skarżą się na zady­mie­nie oraz nie­moż­ność wyj­ścia na świeże powie­trze cho­ciażby pora zimowa. Takie tele­fony oraz świa­do­mość, że spo­łe­czeń­stwo szuka roz­wią­za­nia, aby nie zady­miać sąsiada, moty­wuje mnie do uspraw­nia­nia kotła. Dużo miast inte­re­suje się pal­nikami oraz kotłami, chca wpro­wa­dzac ustawy, aby nasze pal­niki były doto­wane, tak jak w  na­szym Kwi­dzy­nie.

 

Czy pań­stwo sami uży­wają pieca w domu?

Kotły mam zamon­to­wane w warsz­ta­cie, gdzie zaczą­łem prze­pro­wa­dzać swoje pierw­sze bada­nia i   eks­pe­ry­menty. W   dal­szym ciągu pra­cuje i  spę­dzi­łam tam sporo czasu na ulep­sza­niu i   moder­ni­zo­wa­niu. W   pracy wspiera mnie na kaz­dym kroku i   pomaga mi w   pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści żona. Miesz­kamy w  ka­mie­nicy, ale za to duzo moich zna­jo­mych oraz rodzina ma zamon­to­wane nasze kotły w   swo­ich domach. Spo­łe­czeń­stwo jest coraz bar­dziej świa­dome. Ludzie szu­kają, draza, chcą mieć w  domu urzą­dze­nie, które będzie eko­lo­giczne, które nie zadymi oto­cze­nia.

 

POTWIERDZONE PRZEZ EKSPERTÓW Bada­nia prze­pro­wa­dzone przez Insty­tut Ener­ge­tyki potwier­dzają zalety wyna­lazku Mariana Strzel­czyka — kotła zasy­po­wego MICHAŁ 25. Piec bez dro­gich elek­tro­fil­trów speł­nia normy prze­wi­dziane dla kotłów 5 gene­ra­cji. Mozna tez prze­ro­bic kla­syczne piece, doda­jąc do nich spe­cjalna insta­la­cje. Dziś mia­sto Kwi­dzyn dotuje nawet takie prze­róbki.

 

Źródło artykułu:

NaszOlsztyniak.pl
Artykuł w dodatku Stop Smog: „O jego wynalazku mówi się już nie tylko w Polsce, ale i w Europie…”

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Czytaj więcej

Palniki Dymu Turbo w Gdyni – Piecodoradcy

Kolejne miasto w Polsce decyduje się na dofinansowanie montażu naszych palników. Tym razem w ramach programu Piecodoradcy – w wybranych domach w

Wykorzystujemy pliki cookies w celu prawidłowego działania strony, korzystania z narzędzi analitycznych i marketingowych oraz zapewniania funkcji społecznościowych. Szczegóły znajdziesz w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?